Повідомлення про збори акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство «Завод «ТЕМП», код за ЄДРПОУ - 14309942, місцезнаходження - м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101 (надалі - Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2017 року о 14-00 год. за адресою: м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, приміщення актової зали.

 

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість/
 11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

 

Реєстрація учасників 26 квітня 2017 року з 13.00 год. до 13.45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 квітня 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, в приймальні, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з  в робочі дні з 11.00 год. до 15.00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101, приміщення актової зали.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лукошин С.В., тел. (067)5095375.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://temp-mash.com.ua/

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Гецик Ольгу Олександрывну.

По питанню №2: 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 16.03.2017 року). 2) Постановити,що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Ковальчука Олександра Володимировича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт  Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Покриття збитків Товариства у сумі 348000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.

По питанню №10: Попередньо, терміном на один рік, до 26 квітня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою правління, у розмірі до 20 000 000 (двадцяти мільйонів) грн. 00 коп кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори поставки, договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; інші договори, правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства згідно Статуту та не суперечать чинному законодавству України.

По питанню №11: Ніякого рішення не приймати.

По питанню №12: Ніякого рішення не приймати.

По питанню №13: Ніякого рішення не приймати.

 

Наглядова Рада

 

    

Посетите наш новый сайт:

Новости

Мы в социальных сетях: